תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

 • 1. כללי
  • 1.1. אתר האינטרנט www.fit4.style (להלן: “האתר“), הינו אתר אינטרנט המופעל על ידי מתוק וקל בע”מ (להלן: “המפעילה“), ונועד לשמש כחנות וירטואלית למכירת מזון ופריטים נוספים (להלן: “המוצרים“), לרבות הצגת חוות דעת והמלצות המשתמשים לגביהם (להלן: “השירותים“).
  • 1.2. תקנון זה, יחד עם “מדיניות הפרטיות” מסדירים את תנאי השימוש באתר (תקנון זה ומדיניות הפרטיות יקראו להלן ביחד ולחוד – “התקנון” או “תנאי השימוש“).
  • 1.3. השימוש באתר, בכל אמצעי גלישה (מחשב, מכשיר נייד, טאבלט וכדומה), כפוף ומותנה בהסכמה לאמור בתקנון. בעצם השימוש באתר, הינך מאשר כי קראת את הוראות התקנון ואתה נותן את הסכמתך החד משמעית לתנאי שימוש אלו והינך מתחייב לפעול על פיהם, ואין באי קבלת הסכמתך המפורשת ובכתב לתנאי השימוש, כדי לגרוע מהסכמתך זו. אם הינך מתחת לגיל 18, יש לקרוא את התנאים יחד עם הוריך ולקבל את אישורם לשימוש באתר. באם אתה (או הוריך) לא מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש הללו, אינך רשאי לעשות שימוש כלשהו באתר.
  • להסרת ספק יובהר, כי תנאי השימוש חלים על כל המשתמשים מכל מן וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק, בתי עסק, נותני שירותים, צרכנים ומתעניינים, והכל בין אם הם הרשומים באתר ובין אם לאו (להלן: “המשתמשים“).
  • 1.4. המפעילה תהא רשאית, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש כלשהי, לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אשר יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם באתר. בשימוש באתר הינך מסכים בזאת להיות כפוף לאמור בתנאי השימוש והעדכונים שיפורסמו מעת לעת. עליך לחזור ולהתעדכן מעת לעת בדבר שינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.
  • 1.5. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה. בנוסף, שומרת לעצמה המפעילה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • 1.6. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את הפעלת האתר ו/או כל חלק ממנו (בין באופן זמני ובין לצמיתות).
  • 1.7. הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין, ולהיפך.
  • 1.8. הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.
  • 1.9. בכל מקום בתקנון בו כתוב “המפעילה” הכוונה לרבות מנהלי האתר ו/או מי מטעמה.
  • 1.10. מובהר כי גם אם ייקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו בר-אכיפה או אינו חוקי, ימשיכו התנאים האחרים לחול במלואם.
 • 2. הרשמה לאתר
  • 2.1. לשם ביצוע רכישת וקבלת שירותים באתר, כולם או חלקם, יתכן ותידרש לבצע הליך הרשמה לאתר ולספק למפעילה מספר פרטים אודותיך (להלן: “הליך ההרשמה“, “החשבון” ו-“המזמין“, בהתאמה). הפרטים שיימסרו על ידך במסגרת הליך ההרשמה יכללו, בין היתר, את שמך המלא, כתובת דואר אלקטרוני, מען עדכני ומספר טלפון (להלן: “הפרטים“) והם ישמשו את המפעילה, בין היתר, לשם אספקת השירותים כאמור. לכן, עליך לוודא שהפרטים שהינך מוסר הינם נכונים ועדכניים. המפעילה שומרת על זכותה שלא לאפשר את השלמת הליך ההרשמה ו/או השימוש באתר בכל מקרה בו לא נמסרו הפרטים שנדרשו על ידה, כולם או חלקם.
  • 2.2. החשבון הינו אישי ואין להעבירו ו/או לאפשר את השימוש בו על ידי צד שלישי כלשהו.
  • 2.3. בנוסף לפרטים הנ”ל, ולצורך השלמת הליך ההרשמה, יתכן ותתבקש להזין שם משתמש וסיסמה, אשר ישמשו אותך בעת כניסה לחשבונך ו/או לצורך קבלת השירותים. הנך אחראי באופן מלא ובלעדי לשימוש שיעשה בחשבונך ולשמירת סודיות הסיסמה. הנך מתחייב להודיע למפעילה באופן מיידי על כל שימוש לא מורשה בחשבונך ו/או בסיסמה ו/או הפרת סודיות אחרת.
  • 2.4. במסגרת הליך ההרשמה לאתר, יתכן ויבוצע על פי בחירתך, קישור בין כתובת הדואר האלקטרוני אשר סופקה על ידך לבין חשבון הפייסבוק הפרטי שלך באתר פייסבוק (להלן: “חשבון הפייסבוק”). בעצם השימוש באתר, הנך נותן את הסכמתך לקישור החשבון שלך עם חשבון הפייסבוק, להחלפת מידע והעברת נתונים בין החשבונות, ופרסום מידע וסטטוסים בחשבון הפייסבוק שלך על ידי המפעילה ו/או על ידי משתמשים אחרים.
  • 2.5. המפעילה תהא רשאית לשלוח לתיבת דוא”ל ו/או הטלפון הנייד שלך הודעות ועדכונים אודות מבצעים ו/או חידושים באתר ו/או של מוצרים, והסמכתך לתקנון האתר מהווה הסכמה לקבלת הודעות כאמור לפי חוק התקשרות (בזק ושידורים) התשמ”ב – 1982. ככל שתהא מעוניין להפסיק את קבלת ההודעות כאמור, עליך לשלוח הודעה מתאימה למפעילה בכתובת או במספר הטלפון כפי שמופיעים בהודעה שנתקבלה.
  • 2.6. המפעילה לא תהיה אחראית, בשום צורה ואופן, לפרטים הנמסרים על ידך ו/או מי מטעמך ו/או על ידי משתמשים אחרים ו/או לנכונותם ו/או לכל נזק שייגרם, בשל מסירת הפרטים הללו.
  • 2.7. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לחסום, לבטל, להגביל ו/או לסרב לספק, בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, כל שירות ו/או הטבה שניתנים באתר ו/או חלק מהם, לרבות ובעיקר לגבי כל מי שיתברר, כי מסר פרטים לא נכונים ו/או לא מלאים ו/או לא מדוייקים ו/או כוזבים, בהליך ההרשמה ו/או אחריו.
  • 2.8. הנהלים אשר על פיהם פועלת המפעילה באיסוף ובשימוש המידע המסופק על ידך ו/או שיאסף על ידי המפעילה במסגרת השימוש שלך באתר, מפורטים בתנאי שימוש אלו להלן.
 • 3. ביצוע רכישות
  • 3.1. ביצוע רכישות באתר הינם באמצעות כרטיס אשראי בלבד ובכפוף לעמידה בכל התנאים המפורטים בתקנון.
  • 3.2. במסגרת האתר יוצג קטלוג מוצרים המוצעים למכירה. יצויין כי המפעילה רשאית להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות את המוצרים המופיעים באתר וכל הקשור עם ביצוע הרכישות במסגרתו. יובהר כי תמונות המוצרים הנמכרים באתר נועדו להמחשה בלבד, וכי ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
  • 3.3. מחירי המוצרים המופיעים באתר, כוללים מע”מ ללא דמי משלוח. המפעילה רשאית לעדכן את המחירים באתר וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש כלשהי.
  • 3.4. המפעילה רשאית בכל עת להציע מבצעים, הנחות והטבות לכל ו/או חלק ממשתמשי האתר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות לגבי היקף תחולתם, הפסקתם ו/או הארכתם והכל ללא צורך במתן הודעה מראש כלשהי.
  • 3.5. עם ביצוע הזמנה באתר, תבוצע בדיקה של כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה, וככל שיאושר הכרטיס, לפי העניין, תישלח הודעה לתיבת דוא”ל שסופקה על ידי המזמין במסגרת הליך ההרשמה הכוללת את אישור העסקה ופרטים אודות העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן התשמ”א – 1981 (להלן: “אישור העסקה” ו-“חוק הגנת הצרכן“). ככל ולא תאושר העסקה כאמור, תינתן הודעה מתאימה על מנת לאפשר למזמין לספק אמצעי תשלום חלופי או לחילופין, לבטל את העסקה.
  • 3.6. במסגרת ביצוע הזמנה נדרש הגולש להזין פרטים מלאים ומדויקים, כנדרש באתר (פרטי אשראי ופרטים נוספים אם יידרשו). במקרה של שיבוש בהזנת/ קליטת הפרטים באופן מלא, לרבות עקב טעות ו/או תקלה באתר, לא תישא המפעילה באחריות כלשהי בקשר עם האמור.
  • 3.7. ביצוע הזמנה וכן קבלת אישור על קבלת ההזמנה מטעם המפעילה אינם מהווים התחייבות לספק את המוצרים הכלולים בהזמנה. אספקת המוצרים תלויה, בין היתר, בקליטת פרטי ההזמנה במחשבי המפעילה באופן מלא ונכון, בדיקת זמינות המוצרים במלאי, אישור חברת האשראי וכיו”ב. המפעילה תהא רשאית שלא לספק הזמנה גם לאחר מועד אישורה, אם קיימת מניעה לכך מסיבה כלשהי לפי שיקול דעתה ו/או במקרים המפורטים להלן. המפעילה תעדכן את המזמין במקרה של מניעה לספק את ההזמנה, תוך זמן סביר לאחר היוודע לה על כך.
  • 3.8. מובהר כי יתכנו מקרים בהם המפעילה לא תוכל לספק את המוצר הנרכש, בין אם אינו נמצא במלאי ובין מסיבות אחרות, בין אם הסיבות ידועות למפעילה, טרם ביצוע ההזמנה ובין לאחריה ו/או לאחר מתן אישור לעסקה. מובהר בזאת, כי בכל מקרה כאמור המפעילה לא תהא מחוייבת במכירת המוצר ואספקתו והיא תהא רשאית, אך לא חייבת, להציע למזמין לרכוש מוצר חלופי שווה ערך או לקבל חזרה את הסכום ששולם במסגרת ביצוע ההזמנה האמורה, ככל ששולם. כך או כך, לא תהיה למי מהמשתמשים כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי כלפי המפעילה בגין כך.
  • 3.9. מבלי לגרוע מיתר הוראות תנאי השימוש, המפעילה תהא רשאית שלא לאשר רכישות המבוצעות באתר וזאת מכל סיבה שהיא ומבלי שתידרש לנמק בדרך כלשהי את סירובה, לרבות בכל אחד מן המקרים המפורטים להלן:
   • 3.9.1. אי מסירת פרטים מדוייקים בהליך ההרשמה ו/או אי תשלום כנדרש;
   • 3.9.2. הפרת אילו מהוראות תנאי שימוש זה;
   • 3.9.3. קיומו של חוב כספי כלשהו למפעילה;
   • 3.9.4. ביצוע התשלום ע”י כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה העסקה – לא אושר.
 • 4. אספקה ומשלוחים
  • 4.1. המשלוח כרוך בתשלום. סכום דמי המשלוח יופיע בתום אישור העסקה, וייגבה בעת ביצוע ההזמנה.
   יובהר כי ככל שהמען למשלוח אינו מצוי בתוך אזורי החלוקה כאמור, תהא רשאית המפעילה, לבטל את העסקה ולא לספק את ההזמנה ולמזמין לא תהא כל תלונה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי המפעילה בשל האמור.
  • 4.2. מוצרים הנרכשים באתר יסופקו באמצעות דואר רשום או באמצעות דואר שליחים, לפי בחירת המפעילה, ובכפוף לכך כי המען למשלוח מצוי באזורי החלוקה של חברת הדואר ו/או חברת המשלוחים, לפי העניין.
  • יובהר כי ככל שהמען למשלוח אינו מצוי בתוך אזורי החלוקה כאמור ,תהא רשאית המפעילה, לבטל את העסקה ולא לספק את ההזמנה ולמזמין לא תהא כל תלונה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי המפעילה בשל האמור.
  • 4.3. זמני המשלוח הינם בהתאם ובכפוף לזמני המשלוח של דואר ישראל ו/או חברת המשלוחים, לפי העניין, והמזמין מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד המפעילה בגין עיכוב במשלוח. מבלי לגרוע, המפעילה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
  • 4.4. ככל שמצויים במלאי, המוצרים יימסרו למשלוח על ידי המפעילה בתוך 3 ימי עסקים ממועד אישור העסקה. ככל שהמוצרים אינם מצויים במלאי, בין אם הדבר ידוע טרם מועד ביצוע ההזמנה ובין לאחריה, תבוטל ההזמנה והנך מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי המפעילה בכפוף לכך שהמפעילה תשיב לך את מלוא הסכום ששולם על ידך. לעניין זה יובהר, “יום עסקים” משמעותו ימים א – ה ללא ימי שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
 • 5. החלפת מוצרים
  • 5.1. ניתן להחליף את המוצרים בתוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר, ובכפוף לכך, כי לא נעשה שימוש כלשהו במוצר, שהמוצר ללא פגם ו/או נזק כלשהו והינו בתוך אריזתו המקורית.
  • 5.2. בקשה להחלפת המוצרים תבוצע בכתב באמצעות שליחת הודעה לכתובת המפעילה המופיעה בתקנון זה (להלן: “בקשת החלפה“). המועד הקובע להחלפת מוצרים הינו המועד בו קיבלה המפעילה בפועל את בקשת ההחלפה ולא המועד בו נשלחה בקשת ההחלפה. רישומי המפעילה יהווה ראיה חותכת לעניין זה.
  • 5.3. המפעילה תאסוף את המוצרים מהכתובת שנמסרה על ידך במסגרת הליך הרישום, כאשר המוצר בתוך אריזתו המקורית. למפעילה שיקול דעת בלעדי בכל הנוגע לקביעה אודות מצב המוצר בעת החזרתו. במקרה של שינוי כתובת יש לעדכן את המפעילה ולתאם את כתובת האספקה כאמור.
   יובהר כי עלות איסוף המוצר במסגרת בקשה להחלפה כרוכה בתשלום, אלא אם נפל פגם במוצר.
  • 5.4. שליחת המוצר החלופי תבוצע בהתאם בכפוף להוראות תנאי השימוש.
 • 6. ביטול עסקאות
  • 6.1. על עסקאות המבוצעות באתר יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן על תקנותיו.
  • 6.2. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ניתן לבטל את הרכישה תוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר, בכפוף לכך, כי לא נעשה שימוש כלשהו במוצר ושהמוצר הוחזר, על חשבון הלקוח, ללא פגם ו/או נזק כלשהו לכתובת המפעילה הרשומה בתנאי השימוש, ובתוך אריזתו המקורית. למפעילה שיקול דעת בלעדי בכל הנוגע לקביעת מצב המוצר בעת החזרתו.
  • 6.3. כל ביטול עסקה יבוצע בכתב ויישלח לכתובת המפעילה המופיעה בתקנון זה (להלן: “הודעת ביטול“). המועד הקובע לביטול העסקה הינו המועד בו קיבלה המפעילה בפועל את הודעת הביטול ולא המועד בו נשלחה הודעת הביטול. רישומי המפעילה יהווה ראיה חותכת לעניין זה.
  • 6.4. ניתנה הודעת ביטול טרם שליחת המוצר, יזוכה המזמין בסכום הרכישה ודמי המשלוח, בניכוי סך של 5% ממחיר ההזמנה או 100 ₪, הנמוך מבניהם; ובניכוי התשלום שחויבה המפעילה בגין סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, והכל כפי הקבוע בחוק הגנת הצרכן כפי שיעודכן מעת לעת.
  • 6.5. ניתנה הודעת ביטול לאחר שליחת המוצר, יזוכה המזמין בסכום הרכישה, בניכוי סך של 5% ממחיר ההזמנה או 100 ₪, הנמוך מבניהם, ובניכוי דמי המשלוח עבור אספקת המוצרים והחזרם, האריזה והוצאות אחרות שהמפעילה התחייבה בגינן בשל ההזמנה, ובניכוי התשלום שחויבה המפעילה בגין סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה, והכל כפי הקבוע בחוק הגנת הצרכן כפי שיעודכן מעת לעת.
  • 6.6.הזיכויים יבוצעו באמצעות חברת כרטיס האשראי אשר באמצעותה בוצעה ההזמנה ובהתאם ללוחות הזמנים ונהלים של חברת האשראי הרלוונטית, ורק לאחר קבלת המוצר אצל המפעילה במצב תקין כאמור לעיל .
  • 6.7. לא תתאפשר קבלת החזר כספי במזומן עבור פריטים שהוחזרו.
 • 7. השימוש באתר
  • 7.1. השימוש באתר הינו אישי בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ו/או סיטונאי, למעט אם נתקבל אישורה המפורש, מראש ובכתב, של המפעילה.
  • 7.2. בנוסף לאמור, במסגרת השימוש באתר, המשתמש מתחייב שלא לבצע אילו מהדברים המפורטים להלן:
   • 7.2.1. עשיית שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות;
   • 7.2.2. התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של המפעילה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינו ובין צד שלישי;
   • 7.2.3. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין, או חומר פוגעני כמפורט בסעיף 7.9 להלן;
   • 7.2.4. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש המפעילה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה;
   • 7.2.5. הפצת “דואר זבל” לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר;
   • 7.2.6. שינוי, עיבוד, העתקה, שכפול, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות;
   • 7.2.7. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה;
   • 7.2.8. הצבת האתר או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה בכתב ומראש של המפעילה;
   • 7.2.9. שימוש בכל רובוט, “תולעת”, מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה;
   • 7.2.10. הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר;
   • 7.2.11. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא;
   • 7.2.12. איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו;
  • 7.3. המשתמש, בעשותו כן, מסכים להוראות הכלולות בפרק זה לעיל ומתחייב לפעול בהתאם להן ולכל הוראות התקנון ובהתאם לכל דין. מובהר כי המפעילה רשאית למנוע ו/או להפסיק ו/או לחסום באופן מיידי, ללא צורך במתן הודעה מוקדמת כלשהי, גולש שיפר איזה מהוראות תקנון זה את השימוש באתר ולנקוט נגדו בכל סעד המוקנה לה מכח הדין (לרבות מסירת מידע רלבנטי לרשויות המוסמכות).
 • 8. איסוף מידע ומדיניות פרטיות
  • 8.1. השימוש באתר מותנה בהסכמתך למדיניות זו ולתנאי השימוש. בעצם השימוש והצפייה באתר ו/או העברת פרטים במסגרתו מאשר המשתמש כי קרא את תנאים אלה והוא מסכים לאמור בהם.
  • 8.2. בעצם השימוש באתר מאשר המשתמש לאסוף למאגר מידע כל מידע אשר נמסר על ידך במהלך ההרשמה באתר ו/או השימוש בו ו/או או בכל אופן אחר (להלן: “מידע“), לרבות אך לא רק, כל הפרטים שנמסרו על ידך במסגרת הליך ההרשמה, זהות מערכת ההפעלה ומערכת הדפדפן של המשתמש; סדר הדפים שבהם ביקרת; הזמן והתאריך של החיבור לאתר; ונתונים נוספים.
   על אף האמור, מובהר כי המפעילה אינה שומרת את פרטי כרטיס האשראי של המזמין.
  • 8.3. המפעילה רשאית לאסוף ולשמור כל מידע כאמור לעיל בכל אופן ודרך ולכל תקופה שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי המפעילה עשויה לאסוף הן מידע אישי של משתמשים והן מידע שאינו מזוהה, בין היתר לצורך שיפור האתר, מוצרי החברה, השירותים הניתנים על ידה וכיו”ב. בנוסף מובהר כי המפעילה רשאית לכלול את המידע שנאסף כאמור במאגר המידע שברשותה.
  • 8.4. מידע מסוג זה נאסף לצורך שימוש מסחרי ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות.. המפעילה תהא רשאית בנוסף לעשות שימוש במידע האמור, בין היתר, לצורך יצירת קשר עם המשתמש ומתן שירותי דיוור ישיר בהתאם לכל דין.
  • 8.5. על ידי הזנת מידע לאתר על ידי המשתמש במסגרת הליך ההרשמה ו/או הזנת כל מידע ו/או כל חומר אחר דרך האתר, המשתמש מאשר למפעילה להשתמש במידע כאמור ולשמור אותו במאגר המידע המנוהל על ידה (להלן: “מאגר המידע“) וכן מאשר המשתמש כי המפעילה תהיה רשאית לעשות בפרטים שמסר שימוש לצורך דיוור ישיר (לרבות באמצעות דואר, טלפון, פקס, דואר אלקטרוני, הודעות מסר קצר לרבות MMS, SMS, מערכת חיוג אוטומטית וכיו”ב) של כל מידע הנוגע למפעילה, למוצריה, להטבות הניתנות על ידה (לרבות הטבות לרכישת מוצרים של צדדים שלישיים) וכיו”ב וכל שימוש אחר המותר לפי דין, והכל מבלי שהשימוש ייחשב כפגיעה בפרטיות המשתמש ולא יזכה את המשתמש בכל סעד ו/או פיצוי ו/או תמורה כלשהם.
  • 8.6. המידע שנמסר לנו על ידי המשתמש ו/או נאסף על ידי המפעילה במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר יישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981 ותקנותיו ולכל דין. המידע כאמור יישמר במאגרי המפעילה, על פי שיקול דעתה, והוא לא יועבר לצדדים שלישיים מלבד תאגידים קשורים ו/או שותפים עסקיים ו/או גופים המספקים למפעילה או מי מטעמה שירותים.
  • 8.7. על אף האמור, המפעילה תהא רשאית לגלות ו/או למסור לצדדים שלישיים ו/או להציג באתר ו/או באתרים אחרים, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בתשלום תמורה כלשהי, כל מידע כאמור (למעט דוא”ל וטלפון אישי, אלא אם כן יאשר המשתמש לעשות כן בהליך ההרשמה), ולא תהא, כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלשהי כלפי המפעילה בשל כך.
  • 8.8. מבלי לגרוע מן האמור, המפעילה תהא רשאית לגלות כל מידע, לרבות פרטים מזהים, בכל מקרה בו תמצא כי פעולות המשתמש באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית כלשהי, או אם תהא מחוייבת לעשות כן על פי דין ו/או צו שיפוטי ו/או תימצא בפני איום לנקיטת הליכים משפטיים כלשהם בגין פעולות שנעשו על ידי המשתמש באתר.
  • 8.9. כל משתמש זכאי לפנות למפעילה לצורך עיון במידע המתייחס אליו והמצוי במאגר המידע שלה. בנוסף, זכאי המשתמש לבקש שינוי ו/או תיקון המידע לגביו שנשמר אצלנו ו/או מחיקתו, והכל בהתאם להוראות הדין.
   יצוין כי על אף האמור לעיל המפעילה רשאית לשמור במאגריה מידע לגבי המשתמש אשר נאסף על ידה באופן עצמאי ו/או שאינו משמש אותה לצורך פניה למשתמש (כגון מידע הדרוש למפעילה או מסייע לה בפעילותה העסקית) והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין.
  • 8.10. באתר זה מיושמים מערכות ונהלים לאבטחת המידע הנאגר במטרה לצמצם חדירה לא רצויה אליו. עם זאת מובהר כי הפעולות שאנו נוקטים לאבטחת המידע אינן מספקות הגנה מלאה. לאור האמור, המפעילה אינה מתחייבת כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים בו חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם והיא אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע שנמסר ו/או נאסף ביחס למשתמשים. לפיכך, אנו ממליצים למשתמשים לנקוט בזהירות במוסרם מידע דרך רשת האינטרנט בכלל ולפני מסירת מידע כאמור לאתר יש לשקול את התועלות והסיכונים הכרוכים בהעברת המידע כאמור. המפעילה לא תהא אחראית בדרך כלשהי לכל מידע שיתקבל אודות המשתמש מצדדים שלישיים כלשהם (כגון עסקים המפרסמים באתר ו/או המצויים עימו בשיתוף פעולה עסקי) ואשר אינם בשליטת המפעילה באופן ישיר. בכל מקרה כאמור, יהיה על המשתמש לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ותנאי השימוש של אותו צד שלישי.
  • 8.11. יובהר כי באתר עשויות להיות קישוריות המובילות לאתרים אחרים, חלקם הינם מפרסמים וחלקם הינם חברות עסקיות שהמפעילה מצויה עימן בשיתוף פעולה עסקי. חלק מאתרים אלה יופיעו תחת שם ו/או מותג ו/או לוגו הכולל גם את הלוגו של המפעילה, אך הם לא מופעלים ו/או לא מתוחזקים תחת השגחת המפעילה. לכן, תקנון זה לרבות תנאי הפרטיות של האתר, אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות. המפעילה והאתר אינם מסוגלים ולא יהיו אחראים לשמירה על הפרטים והמידע שהמשתמש משאיר באתרים אלה.
  • 8.12. המפעילה מאבטחת את האתר והמידע המצוי בו באמצעים מתקדמים בהתאם למקובל בתחום. על אף האמור, אין באפשרות המפעילה להתחייב כי האתר על כל מרכיביו ו/או מאגרי המידע שברשותה יהיו חסינים מחדירות בלתי חוקיות.
 • 9. המפעילה רואה חשיבות רבה בהגנת הפרטיות של קטינים (מתחת לגיל 18) והיא אינה אוספת או משתמשת במודע במידע אישי שלהם באתר. קטינים המשתמשים באתר מחוייבים לדווח על היותם קטינים למפעילה ולהציג לה ייפוי כח של הורה או אפוטרופוס טרם מסירת מידע מטעמם. מכל מקום, אם נודע למשתמש כי קרובו הקטין מסר מידע באמצעות האתר הוא מוזמן לפנות אלינו לצורך מחיקת מידע זה.
 • 10. קבצי cookies
  • 10.1. בשעה שתבקר באתר האינטרנט, המפעילה עשויה להשתמש בטכנולוגיה אשר מקובלת בתעשיית המחשבים ובעולם האינטרנט ומוכרת כ-“cookies”. קבצי ה- cookies הם קבצים קטנים של טקסט שרק אתר האינטרנט שיצר אותם יכול לאחזר אותם.
  • 10.2. קבצי ה- cookies יסייעו למפעילה, בין היתר, לאפשר הפעלה של תהליך אוטומטי של התחברות לאתר האינטרנט, כך שמשתמשים רשומים ייחשבו למשתמשים באתר האינטרנט. מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים לך למחוק את קבצי ה- cookies מהמחשב שלך, לחסום קבלה שלהם או לקבל התראות לפני אחסונם. עם זאת, אם תמחק את קבצי ה- cookies או לא תאפשר את אחסונן, החוויה המקוונת שלך תהיה מוגבלת. אנא עיין בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה”עזרה” על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.
 • 11. קניין רוחני
  • 11.1. המשתמש מצהיר ומאשר בזאת, כי למעט מידע אשר הועלה על ידו (ככל שהועלה) ו/או על ידי צדדים שלישיים באתר, כל הזכויות באתר על כל מרכיביו, לרבות, אך לא רק, הנתונים, המידע, הדפים, התכנים, הלוגו, סימני המסחר, מאגרי המידע, הידע, התמונות, הטקסטים, העיצוב, הגרפיקה, הציורים, השרטוטים, הרישומים, קבצי אודיו, וידאו, קוד מקור ו/או כל מידע אחר הקשור ו/או הנוגע לאתר ו/או הפעלתו ו/או אופן השימוש בו הינם בבעלותה הבלעדית של המפעילה ו/או של מי מטעמה, ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידי המפעילה באתר כמקנים רישיון כלשהו ו/או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של המפעילה ו/או של צדדים שלישיים.
  • 11.2. חל על המשתמש איסור מוחלט לבצע באתר שינויים כלשהם, להעתיק ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להציג בפומבי ו/או לשכפל ו/או להעביר לצד שלישי או לציבור או להעמיד לרשותם, לעבד, לשנות, לעשות שימוש כלשהו בכל חלק מהאתר ו/או המידע ו/או הדפים ו/או התכנים ו/או סימני המסחר ו/או הלוגוים ו/או העיצובים המפורסמים בו ללא הסכמתה המפורשת של המפעילה מראש ובכתב.
 • 12. הגבלת אחריות ושיפוי
  • 12.1. יובהר ויודגש, כי אחריות המפעילה מוגבלת להחלפת מוצר אשר סופק פגום ו/או למתן זיכוי בגין מוצר הפגום בלבד, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם להוראות תנאי השימוש לעיל.
  • 12.2. מעבר לאמור, המפעילה לא תישא באחריות כלשהי, בין במישרין ובין בעקיפין בגין כל נזק מכל סוג שהוא שייגרם למשתמש ו/או מי מטעמו כתוצאה ו/או בקשר לשימוש באתר ו/או במוצר. מבלי לגרוע מן האמור, המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק עקיף, מיוחד או תוצאתי בקשר עם ו/או כתוצאה מהשימוש באתר ו/או במוצר, וכי אחריותה של המפעילה תהא מוגבלת לנזקים ישירים בלבד ובכל מקרה לא תעלה על שווי המוצר שנרכש ואשר בגינו נגרם הנזק ו/או הוגשה התביעה.
  • 12.3. המפעילה לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק שייגרם למחשב ו/או למכשיר קצה כלשהו באמצעותו עשה המשתמש שימוש באתר, לרבות אך לא רק, פלאפונים, טאבלטים, זיכרונות ניידים, מדיה אופטית ו/או אתרי אינטרנט חיצוניים כלשהם, וכן לכל נזק שייגרם למידע, תכנים, תוכנות ו/או קבצים המצויים בהם. המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלשהי כנגד המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם לו כתוצאה מהאמור לעיל.
  • 12.4. המפעילה אינה מתחייבת לזמינותו של האתר והיא לא תישא באחריות כלשהי להפסקות ו/או הפרעות ו/או ניתוקים ו/או נזקים ו/או הוצאות אשר יגרמו ברשת האינטרנט ו/או התקשורת למשתמש בקשר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, במישרין או בעקיפין, וכן לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרמו בעקבות פריצה לאתר ולמאגרי המידע שלו. המשתמש מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלשהי כנגד המפעילה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם לו כתוצאה מהאמור לעיל.
  • 12.5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המפעילה אינה אחראית לכשל ו/או תקלה ו/או פגם בשימוש באתר בקשר עם ביצוע עסקאות במסגרתו (כגון כשל בקליטת הפרטים שנמסרו על ידי המשתמשים באופן מדויק ומלא). מובהר, כי המפעילה רשאית להפסיק, בכל עת, את פעולת האתר ו/או חלקים ממנו, בין באופן זמני ובין קבוע, בין לצורך ביצוע עבודות תחזוקה, שיפורים או שינויים ובין בכלל. המפעילה לא תהיה אחראית לכל שינוי, השעיה, הפרעה בפעולת האתר וכמובן שלא תהיה אחראית אם וככל שבמהלך השינוי / השעיה / הפסקה נגרם למשתמש ו/או למי מטעמו נזק מכל מן וסוג שהוא.
  • 12.6. הצפייה והשימוש באתר ובתוכנו הינם באחריות המשתמש בלבד והמשתמש מסכים כי לא תהיה לו כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי המפעילה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם השימוש באתר ו/או תקנון זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את המפעילה ו/או מנהליה ו/או בעלי מניותיה ו/או כל מי הפועל מטעמם, מיד עם דרישתם הראשונה לכך, בגין כל תביעה, דרישה נזק, הפסד, אובדן רווח או תשלום ואו כל הוצאה שייגרמו להם (לרבות הוצאות משפטיות), לרבות אך לא רק, כתוצאה מהפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו בקשר לשימוש של המשתמש באתר.
 • 13. קישורים לאתרים חיצוניים ופרסומות
  • 13.1. האתר מאפשר לבתי עסק ו/או נותני שירות שונים לפרסם את שירותיהם ומוצריהם באתר (להלן: “מפרסמים” ו-“פרסומות“, בהתאמה), וכן מאפשר פרסום של קישורים מסוימים המאפשרים למשתמש לצאת מהאתר ולהיכנס לאתרי אינטרנט של צדדים שלישיים, אשר אינם שייכים ו/או קשורים למפעילה (להלן: “האתרים המקושרים“).
  • 13.2. יובהר כי המפעילה אינה מתחייבת כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. המפעילה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, להוסיף קישורים חדשים או להימנע מהוספת קישורים כאמור, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
  • 13.3. המפעילה אינה נותנת חסות או מביעה כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הפרסומות והאתרים המקושרים; טיב השירותים ו/או איכותם ו/או זמינותם ו/או עלותם ו/או מהימנותו של מפרסם ו/או נותן שירות ו/או אתר מקושר ו/או ביחס לכל מידע אחר הנוגע אליהם ו/או למשתמשים שהמליצו עליהם. המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שכל הסתמכות על פרסומים והמלצות כלשהם באתר ו/או כל מידע אחר המוצג בו נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית, וזאת אף אם קיימת התייחסות כלשהי של המפעילה ו/או מי מטעמה ביחס לאותו ספק / נותן שירותים.
  • 13.4. מובהר, שהפרסומות והאתרים המקושרים אינם עוברים הליך של אישור מראש על ידי המפעילה (וכפועל יוצא אין באפשרותה לפקח פיקוח מלא על התכנים והמידע המופיע בהם); וייתכן שנמצאים בהם טעויות, שגיאות, שקרים, ליקויים, אי דיוקים ו/או פרטים חסרים. המפעילה ממליצה לנהוג כצרכן נבון וזהיר ולבצע את כל הבדיקות הדרושות, טרם ביצוע פעולה כלשהי ו/או טרם רכישת שירות כזה או אחר מהמפרסמים באתר ו/או באתרים המקושרים, בין אם באמצעות האתר ובין אם באמצעות כל כלי צרכני אחר. המפעילה איננה צד לכל עסקה מכל מן וסוג שהוא שתבוצע בין המשתמש ובין מפרסם באתר ו/או אתר מקושר, וכי תנאי העסקה כאמור יגובשו ישירות בין הצדדים וביניהם בלבד.
  • 13.5. אין לקשר בין האתר לכל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ו/או אמונותיו ו/או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין (כגון תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו”ב).
  • 13.6. להסרת ספק, המפעילה לא תישא באחריות כלשהי בגין השירותים ו/או המוצרים שנרכשו באתרים מקושרים ו/או מהמפרסמים ו/או באמצעות הפרסומות, לטיבם, איכותם, זמינותם, אמינותם, עלותם, המצגים שניתנו בגינם, הבטחות, הנחות, התשלום בגינם וכן לכל נזק, אובדן ו/או הפסד, בין ישירים ובין עקיפים, שייגרמו כתוצאה ו/או בקשר לאותם שירותים ו/או מוצרים, והמשתמש פוטר בזאת באופן מלא ומוחלט את המפעילה ו/או מי מטעמה מכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרמו למשתמש בקשר ו/או כתוצאה מן האמור.
 • 14. כללי
  • 14.1. התנאים הנקובים במסמך זה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסים, בין המפעילה לבין המשתמש.
  • 14.2. המפעילה מבהירה, כי חלק מהשירותים באתר ניתנים או עשויים להינתן בתשלום וכי כל האמור לעיל יחול, הן ביחס לשירותים שניתנים ללא תשלום והן ביחס לשירותים הניתנים בתשלום. המפעילה משאירה לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי ביחס לקביעת זהות השירותים הניתנים בתשלום וכן ביחס לשינוי / הוספה / הסרה של השירותים הללו והתנאים החלים עליהם.
  • 14.3. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לפרסומים כלשהם לגבי ו/או בקשר עם האתר, תגברנה הוראות תקנון זה.
  • 14.4. כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר לאתר זה או לשימוש בו תהיה כפופה לחוקי מדינת ישראל ותתפרש על פי חוקים אלה.
  • 14.5. כל מחלוקת אשר תנבע או תהיה קשורה לשימוש המשתמש באתר תובא לדיון באופן בלעדי בפני בתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב והמשתמש מסכים בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה.
  • 14.6. במקרה שייקבע, כי הוראה כלשהי מההוראות המפורטות לעיל איננה חוקית, בטלה או שמכל סיבה אין אפשרות לאכוף אותה, אזי יראו הוראה זו כהוראה שניתן להפרידה משאר התנאים הנקובים במסמך זה וההוראה האמורה לא תשפיע על התוקף ועל האפשרות לאכוף הוראה כלשהי אחרת, מאלו הנקובות במסמך זה.
  • 14.7. רישומי המפעילה יהוו ראיה לכאורה בכל הנוגע לשימוש באתר.
  • 14.8. בכל נושא, לרבות ביטול עסקאות ותלונות, ניתן לפנות למפעילה בכתובת דוא”ל info@fit4.style כל הודעה ו/או פניה שנעשתה לאחר השעה 16:00, תחשב כאילו נתקבלה אצל המפעילה ביום העסקים הבא שלאחר מכן.
עגלת הקניות שלך
0